HƯỚNG DẪN
Quy định về số tiền được nạp vào thẻ VTC Mastercard

Quy định về số tiền được nạp:

- Thẻ chưa định danh: được nạp tối đa 5.000.000 đồng/thẻ
- Thẻ đã định danh: không hạn chế số tiền được nạp tối đa