HƯỚNG DẪN
Các loại tài khoản Thẻ VTC Mastercard?
 
Trên hệ thống của website https://card.vtcpay.vn  , có hai (02) loại tài khoản gồm:

- Tài khoản thẻ VTC Mastercard vô danh: Là Thẻ phát hành cho khách hàng không có đầy đủ các thông tin được xác thực. Với Thẻ VTC Mastercard vô danh, khách hàng có thể nạp tiền nhiều lần vào thẻ, tại mọi thời điểm số dư trong thẻ không lớn hơn 5 triệu VND.

- Tài khoản thẻ VTC Mastercard định danh: Thẻ được phát hành cho khách hàng đã cung cấp đầy đủ các thông tin đăng ký và thực hiện định danh thẻ theo hướng dẫn của hệ thống. Với thẻ định danh, khách hàng sẽ không có hạn mức nạp tiền cũng như được sử dụng đầy đủ các tính năng của Thẻ VTC Mastercard.